הום בדק מדיניות ביטולים

משתמש שרכש שירות ו/או מוצר באתר (כהגדרתו בתנאי השימוש) רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) אשר עיקריהן יובאו להלן.
אופן מסירת הודעת ביטול

 1. המשתמש ימסור להום בדק הודעת הביטול (ביחד להלן “ההודעה”) באחת מהדרכים הבאות:
  1.1. טלפון: 052-3649404;
  1.2. דוא”ל: vip@home-bedek.co.il;
  1.3. הודעת וואטסאפ: 050-6378539;
  1.4. באתר האינטרנט ביצירת קשר https://vip.home-bedek.co.il/
 2. בהודעה ימסור המשתמש את שמו מלא, מספר טלפון או כתובת דוא”ל באמצעותם ניתן ליצור קשר עם המשתמש ואת סיבת הביטול.

  ביטול קורסים פרונטאליים או בשידור Live
  במקרה של ביטול השירות המשתמש יחויב בתשלום בהתאם לאמור בטבלה והיתרה מהתשלום ששולם בפועל על ידי המשתמש תוחזר למשתמש.
  מועד הביטול הסכום בו יחויב המשתמש
  א. בעסקה רגילה
  בתוך 14 ימים ממועד עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס. 5% מהסכום ששילם המשתמש או ב- 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
  ב. בעסקת מכר מרחוק בלבד
  בתוך 14 ימים ממועד רכישת הקורס ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הקורס. 5% מהסכום ששילם המשתמש או ב- 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
  בחלוף המועדים הקבועים בסעיפים א’ או ב’ לעיל, לפי העניין ועד למועד תחילת הקורס. 10% מהסכום ששילם המשתמש או 1,000 ₪ לפי הגבוה מביניהם.
  לאחר תחילת הקורס ועד תחילת המפגש השלישי של הקורס (לא כולל את המפגש השלישי). 25% מהסכום ששילם המשתמש או 1,000 ₪ לפי הגבוה מביניהם.
  לאחר תחילת המפגש השלישי ואילך חיוב במלוא התשלום ואין זכאות להחזר כספי
 • מועד תחילת הקורס משמעו מועד המפגש הראשון של הקורס.

ביטול קורסים מוקלטים
במקרה של ביטול השירות המשתמש יחויב בתשלום בהתאם לאמור בטבלה והיתרה מהתשלום ששולם בפועל על ידי המשתמש תוחזר למשתמש.
מועד הביטול הסכום בו יחויב המשתמש
א. בעסקה רגילה
בתוך 14 ימים ממועד עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס וכן בלבד שהמשתמש לא צפה בקורס ולא עשה שימוש בשירותים וכל חלק מהם לרבות הורדה של מסמכים ותכנים כלשהם. 5% מהסכום ששילם המשתמש או ב- 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
ב. בעסקת מכר מרחוק בלבד
בתוך 14 ימים ממועד רכישת הקורס ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הקורס וכן בלבד שהמשתמש לא צפה בקורס ולא עשה שימוש בשירותים וכל חלק מהם לרבות הורדה של מסמכים ותכנים כלשהם. 5% מהסכום ששילם המשתמש או ב- 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
בחלוף המועדים הקבועים בסעיפים א או ב’ שלעיל, לפי העניין ועד למועד תחילת הקורס. 10% מהסכום ששילם המשתמש או 1,000 ₪ לפי הגבוה מביניהם.
בתוך 5 ימים ממועד תחילת הקורס וככל שהמשתמש צפה בתכני קורס עד 30 דקות. 25% מהסכום ששילם המשתמש או 1,000 ₪ לפי הגבוה מביניהם.
בתוך 5 ימים ממועד תחילת הקורס וככל שהמשתמש צפה בתכני קורס מעל ל – 30 דקות חיוב במלוא התשלום ואין זכאות להחזר כספי
בחלוף 5 ימים ממועד תחילת הקורס. חיוב במלוא התשלום ואין זכאות להחזר כספי

 • מועד תחילת הקורס משמעו משלוח של שם משתמש וסיסמא לצורך צפייה ושימוש בשירותים.

ביטול כנס/הדרכה/פגישת ייעוץ/ סדנא פרונטאליים, בשידור Live הכוללים מפגש אחד בלבד –
במקרה של ביטול השירות המשתמש יחויב בתשלום בהתאם לאמור בטבלה והיתרה מהתשלום ששולם בפועל על ידי המשתמש תוחזר למשתמש.
מועד הביטול הסכום בו יחויב המשתמש
בעסקה רגילה
תוך 14 ימים ממועד רכישת הקורס ובלבד שהביטול יעשה בתוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות לפני מועד תחילת הכנס/הדרכה/פגישת ייעוץ/ סדנה. 5% מהסכום ששילם המשתמש או ב- 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
בעסקת מכר מרחוק בלבד
תוך 14 ימים ממועד רכישת הקורס ועד 2 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת הכנס/הדרכה/פגישת ייעוץ/ סדנה. 5% מהסכום ששילם המשתמש או ב- 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

ביטול כנסים/פגישת ייעוץ/הדרכות/סדנאות פרונטאליים מוקלטים מפגש אחד בלבד
במקרה של ביטול השירות המשתמש יחויב בתשלום בהתאם לאמור בטבלה והיתרה מהתשלום ששולם בפועל על ידי המשתמש תוחזר למשתמש.
מועד הביטול הסכום בו יחויב המשתמש
א. בעסקה רגילה
בתוך 14 ימים ממועד עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס וכן בלבד שהמשתמש לא צפה בכנס/פגישת ייעוץ/הדרכה/סדנה ולא עשה שימוש בשירותים וכל חלק מהם לרבות הורדה של מסמכים ותכנים כלשהם. 5% מהסכום ששילם המשתמש או ב- 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
ב. בעסקת מכר מרחוק בלבד
בתוך 14 ימים ממועד רכישת הקורס ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הקורס וכן בלבד שהמשתמש לא צפה בכנס/פגישת ייעוץ/הדרכה/סדנה ולא עשה שימוש בשירותים וכל חלק מהם לרבות הורדה של מסמכים ותכנים כלשהם. 5% מהסכום ששילם המשתמש או ב- 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
בחלוף המועדים הקבועים בסעיפים א או ב’ , לפי העניין חיוב במלוא התשלום ואין זכאות להחזר כספי.

ביטול רכישת מוצרים

 1. ביטול עסקה על ידי המשתמש ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.
 2. הום בדק תחזיר למשתמש את אותו חלק מהמחיר ששולם על ידי המשתמש בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. הום בדק תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
 3. הוראות סעיף זה לא יחולו על מוצרים הניתנים להעתקה, לשעתוק, לשכפול וכן למוצרים שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 4. הוראות סעיף זה לא יחולו על מוצרים הכוללים מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995 והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 5. קיבל המשתמש את המוצר נושא העסקה, יחזירו להום בדק כשהוא ארוז באריזה מקורית, ללא שנעשה בו כל שימוש, כשהוא שלם, ללא פגיעה, נזק, פגם וקלקול מכל מין וסוג ובמצב שהוא קיבל את המוצר לידיו.
 6. לצורך ההחזר הכספי ייחשב התשלום ששולם על ידי המשתמש בפועל, היינו בניכוי הנחות והטבות שניתנו, אם וככל שניתנו.
 7. ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלויות, האזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), הוא רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

  ביטול על-ידי הום בדק
 8. הום בדק תהא רשאית לבטל את רכישת השירותים ו/או המוצרים אותם רכש המשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל אחד מהמקרים שלהלן:
  10.1. בכל מקרה אשר נבצר מהום בדק לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות;
  10.2. בכל מקרה אשר נבצר מהום בדק לספק את השירותים;
  10.3. בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור השירות/ים ו/או מחיר השירות/ים;
  10.4. בכל מקרה אשר נבצר מהום בדק לעמוד בהתחייבות אחרת שלה בהתאם לתנאי השימוש.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הום בדק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת שירותים והמוצרים וכל חלק מהם באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הום בדק בקשר עם האמור.

  מעודכן נכון ליום: יולי 16, 2024