מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט לשל הום בדק ובית ספר לבניה מעשית בבעלות הום בדק ובית ספר לבניה מעשית (להלן ביחד: “הום בדק”).

ההוראות שבמסמך במדיניות הפרטיות יחולו על שימוש באתר, בשירותים, במוצרים, בדפי הנחיתה, בפרסומות ובבאנרים ובכל ערוץ תקשורת נוסף ואחר של הום בדק וכל מי מטעמה (להלן ביחד: “האתר”).

הום בדק מכבדת את הפרטיות של המשתמשים. מדיניות פרטיות זו מסדירה את האופן שבו הום בדק עושה שימוש במידע אותו היא אוספת מהמשתמשים באתר ובקשר עימם.

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של הום בדק באתר. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המידע שהום בדק אוספת אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן הום בדק אוספת את המידע, איזה שימוש אפשר שהום בדק תעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים הום בדק תעביר להם מידע וכיצד הום בדק מטפלת ושומרת את המידע.

המידע שהמשתמש מוסר להום בדק תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע ישמר במאגר מידע של הום בדק לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי הום בדק באתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר המידע כאמור.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

מהו מידע?
במדיניות פרטיות זו, משמעות המונח “מידע” הוא כל מידע הנאסף על ידי הום בדק או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר ובשירותים הכלולים בו והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (“החוק”).

המקורות שבאמצעותם הום בדק אוספת מידע אודות המשתמש

 1. מידע שמתקבל אצל הום בדק בקשר עם השימוש באתר;
 2. מידע שהמשתמש מוסר להום בדק;
 3. מידע שהמשתמש מוסר באתר;
 4. כאשר המשתמש רוכש מוצרים ושירותים;
 5. כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה של הום בדק.

  המידע אותו הום בדק אוספת אודות המשתמש
  הום בדק תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):
 6. זיהוי ופרטי התקשרות לרבות שם מלא ופרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא”ל).
 7. היסטוריית רכישות מהום בדק.
 8. פעולות שהמשתמש מבצע באתר ובשירותים (כהגדרתם בתנאי השימוש) ובין היתר הום בדק מנטרת ועוקבת אחר פעילות המשתמשים באתר, בשירותים ובתכנים ואוספת מידע אודות הפעולות שמבצע המשתמש באתר. כך ובין היתר הום בדק תאסוף מידע אודות מועדי צפייה בשירותים, זמני צפייה, תכנים שהמשתמש צפה בהם באתר ועוד.
 9. כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל הום בדק בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר ו/או השירותים.

  המטרות לשמן הום בדק אוספת את המידע
  הום בדק אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
 10. לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי הום בדק או מי מטעמה באתר;
 11. הפעלה וניהול של האתר;
 12. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;
 13. לשם פיתוח ותפעולו של האתר;
 14. לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
 15. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת הום בדק;
 16. לשם יצירת קשר עם המשתמש;
 17. לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים, ובלבד שמידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של המשתמש;
 18. לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;
 19. לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים ועשויים להתאים להעדפותיהם;
 20. לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;
 21. לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;
 22. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד ההום בדק ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
 23. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;
 24. לשם עמידה בהוראות כל דין.

  העברה של המידע
 25. הום בדק לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.
 26. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
 27. הום בדק רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  28.1. צדדים שלישיים אשר מעניקים להום בדק שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין ויועצים מקצועיים חיצוניים אחרים, צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים להום בדק שירותים בקשר עם פעילותה.
  28.2. אם יתקבל אצל הום בדק הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
  28.3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין הום בדק או מי מטעמה.
  28.4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של הום בדק ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג הום בדק ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בהום בדק וכן במקרים של בחינת היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.
  28.5. אם תועלה טענה או יתעורר אצל הום בדק חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בהום בדק, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
  28.6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל הום בדק חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
  28.7. בכל מקרה שהום בדק תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק להום בדק, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

  אבטחת מידע
 28. הום בדק נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע להום בדק, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. הום בדק לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע להום בדק אינה בטוחה עוד אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות המפורטים המדיניות הפרטיות להלן.

  היעדר אחריות
 29. הום בדק וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.

  תקופת החזקה של המידע
 30. הום בדק תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

  מידע על אנשים אחרים
 31. אם המשתמש יספק מידע אישי להום בדק בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

איסוף נתונים אוטומטים

 1. הום בדק עושה שימוש ב – cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: “העוגיות”) באמצעותם החברה אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם משתמש בוחר למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר.
 2. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט.
 3. החברה תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל את האתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג’ ברחבי האינטרנט, ב- Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו של המשתמש.
 4. החברה עושה שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגון Google ו – Facebook אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות של Google ושל Facebook כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google ובמדיניות הפרטיות של Facebook. בשימוש באתר המשתמש נותן את הסכמתו למדיניות הפרטיות של החברות כאמור.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, החברה תהיה רשאית להעביר מידע למערכות פרסום של צדדים שלישיים כגון Google ו – Facebook כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.

  זכות עיון ותיקון המידע
 6. הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה להום בדק בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים במדיניות פרטיות זו להלן.

  הדין החל וסמכות השיפוט
 7. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.
  סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.

  שינויים ועדכונים
 8. הום בדק רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש מדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות לשינויים.

  שונות
 9. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. הום בדק תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
  אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית להום בדק ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

  יצירת קשר
 10. ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות להום בדק באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת vip@home-bedek.co.il או ל- 050-6378539.

  מעודכן נכון ליום: מאי 20, 2024