לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.
לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

                                                                         תנאי שימוש באתר
כללי
1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הום בדק ובית ספר לבניה מעשית להלן: “האתר”) בבעלות הום בדק ובית ספר לבניה מעשית (להלן ביחד: “הום בדק”).
2. ההוראות שבמסמך תנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות יחולו על שימוש באתר, בשירותים, במוצרים, בדפי הנחיתה, בפרסומות ובבאנרים ובכל ערוץ תקשורת נוסף ואחר של הום בדק וכל מי מטעמה (להלן ביחד: “האתר”) ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר (להלן: “המשתמש”) לבין הום בדק וכל מי מטעמה. לפיכך, המשתמש נדרש לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות בעיון רב.
3. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יכונו להלן ביחד “תנאי השימוש”). ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש , עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.
4. הום בדק רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש ואלה יחולו על המשתמשים מיד עם פרסומם.
5. הום בדק רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.
6. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
7. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
8. השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה למטרות מסחריות.
9. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של הום בדק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ובקשר עם השירותים יהוו ראיה לנכונותן.
10. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא” (“AS IS”), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא.
11. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
12. הצילומים, תמונות, תכנים והסרטונים המוצגים באתר הם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הום בדק.
האתר והשירותים באתר
13. האתר מספק למשתמשים שירותים ומוצרים שונים בתחום הבניה והשיפוצים והכל כמפורט באתר וכפי שישתנו מעת לעת על ידי הום בדק.
14. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הום בדק מציעה באתר, בין היתר, את השירותים שיפורטו להלן:
14.1. קורסים פרונטאלי או בשידור Live – קורסים בהם המרצה מלמד והמשתמשים מתחברים בלייב מרחוק או בקורס פרונטאלי.
14.2. קורסים מוקלטים – קורס מצולם והמשתמשים יכולים לצפות בהרצאות של הקורס בקצב האישי שלהם.
14.3. כנסים ו/או פגישות ייעוץ ו/או הדרכות פרונטאליים או בשידור Live שכוללים מפגש אחד בלבד – כנס, פגישת ייעוץ והדרכה בו המרצה/מרצים מלמדים והמשתמשים מתחברים ב – Live מרחוק או שהשירותים מועברים באופן פרונטאלי.
14.4. מוצרים שונים לרבות מדריכים, ספרים, יומנים ועוד הכל כפי שישתנה ויתעדכן על ידי הום בדק מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
15. המונחים “קורס” או “קורסים” יפורשו באופן רחב ויכללו בין היתר קורסים, הדרכות, הכשרות, סדנאות, הרצאות ושירותים נוספים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של הום בדק.
16. הום בדק תהא רשאית לבצע כל שינוי בקשר עם הקורסים והכנסים כאמור, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
17. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שחלק מהשירותים לעיל יועברו למשתמשים באמצעות פלטפורמות של צדדים שלישיים כפי שישתנו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הום בדק. המשתמש מצהיר ומסכים כי השימוש בשירותים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות של אותן הפלטפורמות וכי הוא מתחייב לפעול על פי הוראותיהן. נכון למועד תנאי שימוש אלה הום בדק עשה שימוש בפלטפורמות של Zoom ו- ______________. ניתן לעיין בתנאי השימוש של הפלטפורמות באתרים: ________________ ו- _______________ לפי העניין. [ עדי – אנא השלימי את שם הפלטפורמה השנייה והשלימי כתובת של האתרים]
הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר
18. משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לרכוש שירותים ומוצרים באתר:
18.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה או מבוגר יותר.
18.2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
19. הום בדק שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת השירותים והמוצרים ו/או לבטל רכישה של שירותים ומוצרים על ידי משתמשים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות אך לא רק משתמשים אשר התנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי הוראות המפורטות בתנאי השימוש או משתמשים אשר מנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
רכישת שירותים ומוצרים
20. הום בדק תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 18 שלעיל לרכוש שירותים ומוצרים באתר.
21. בעת רכישת שירות ו/או מוצר, המשתמש ימסור להום בדק את הפרטים הנדרשים. המשתמש יקפיד למסור פרטים נכונים ומעודכנים.
22. ככל שהמשתמש רכש שירות של קורסים מוקלטים, יקבל המשתמש מהום בדק שם משתמש וסיסמא אישית לשם צפייה בתכני הקורס ושימוש בשירות.
23. המשתמש מתחייב לעשות שימוש בשם המשתמש ובסיסמא שימוש אישי בלבד עבור המשתמש בלבד, לא להעביר, לגלות, לחשוף אותם לכל צד שלישי ללא אישור מפורש של הום בדק מראש ובכתב, אישור אשר יינתן, אם וככל שיינתן לכל מקרה בנפרד. למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש אינו רשאי לאפשר צפייה בשירותים לצד שלישי כלשהו.
24. המשתמש מתחייב כי יעדכן את הום בדק באופן מידי בכל מקרה של חשיפת שם המשתמש והסיסמא האישית כאמור לרבות בכל מקרה לחשש לאמור לעיל.
25. הום בדק רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לשנות מעת לעת את השירותים, התכנים והמוצרים, להחליף אותם, לבטל אותם ועוד והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
26. הום בדק רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס לרכישת שירות ו/או מוצר באתר, הוא המחיר באתר בעת ביצוע הרכישה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע הרכישה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.
מדיניות ביטול
27. משתמש שרכש שירות ו/או מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) אשר עיקריהן מפורטים במדיניות ביטול עסקה [ לינק].
עדכונים, מבצעים, הטבות והנחות
28. הום בדק רשאית להציע באתר מעת לעת, מבצעים, הטבות, קופונים והנחות שונות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן ביחד: “הטבות”).
29. הום בדק רשאית בכל עת להפסיק את ההטבות, להחליפן, לעדכנן או לשנותן בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

30. אין למשתמש זכות קנויה ליהנות מהטבות. ככל שיחול שינוי בפרטי המוצרים ו/או השירותים שהמשתמש רכש באתר או במחירם, הום בדק תהיה רשאית לבצע בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש להטבה.
31. במקרה של ביטול עסקה לרכישת שירות ו/או מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה כלשהי, הסכום שיוחזר למשתמש, ככל שעומדת לו הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה) על ידי המשתמש.
הגבלת אחריות
32. הום בדק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או רכישת מוצרים – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
33. האתר, המידע והתכנים לרבות אלה שמועברים במסגרת השירותים הוא מידע כללי אינפורמטיבי בלבד על בסיס (AS-IS). הום בדק אינה מצהירה ואינה מציגה ומבטיחה כי המידע והתכנים מתאימים לצרכיי המשתמש ולמטרותיו.
34. המידע והתכנים באתר לרבות אלה במסגרת שירותים מיועדים למידע כללי בלבד ואינם מיועדים להוות ייעוץ מקצועי, המלצה מקצועית ואין להסתמך ולהתייחס למידע ותכנים כאמור כתחליף לייעוץ מקצועי ו/או התקשרות עם בעלי מקצוע.
35. אין לבצע פעולות על בסיס מידע שמוצג באתר ובמסגרת שירותים מבלי לפנות לייעוץ מקצועי ו/או להתקשר עם אנשי מקצוע.
36. הום בדק עושה מאמצים כדי לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים, טעויות, או שגיאות אשר הום בדק לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.
37. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש והום בדק לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.
38. הום בדק לא תהא אחראית לשימוש שהמשתמש עושה בשירותים לרבות המידע והתכנים שנלמדו על ידי המשתמש במסגרת השירותים ולכל פעולה של המשתמש בהתבסס על המידע באתר ובמסגרת השירותים.
39. אין ברכישת השירותים כדי להוות התחייבות להצלחה, שיפור ביצועים, שיפור התנהלות המשתמש, תוצאות ועוד.
40. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי לימוד ו/או השתתפות בשירותים איננו מוסדר בדין לצורך מתן רישיון. תעודות שהום בדק מעניקה למשתתפים אינן מכוח דין ו/או הסמכה תחת פיקוח ו/או רישיון אלא המדובר בתעודת השתתפות ו/או תעודת הסמכה מטעם הום בדק בלבד ועל פי שיטתה שאינה מוכרת על ידי גוף כלשהו. תעודות כאמור אינן מזכות את המשתמש בזכות כלשהי. למשתמש אין ולא תהיינה כל טענות בקשר לכך.
41. הום בדק לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים), אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.
42. הום בדק לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים) אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, רכישת שירותים, מוצרים וכל הכרוך והקשור בכך.
43. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הום בדק לא תהא אחראית בגין כל אבדן ונזק, מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאתר, לרשת האינטרנט, לתיבת דוא”ל של המשתמש ולכל ציוד אחר של המשתמש לרבות אך לא רק בקשר ם, נזקים עקב הפרות אבטחה, וירוסים, באגים, הפרעות, תקלות, כשל במערכת, כשל טכני ועוד.
44. היה ועל אף האמור בתנאי השימוש יקבע בית משפט כי להום בדק אחריות כלפי המשתמש אזי אחריות של הום בדק בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות, הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ”ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי הום בדק וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של הום בדק וכל מי מטעמה לא תעלה סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש עבור השירות ו/או המוצר שרכש מהום בדק ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הום בדק לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.
שיפוי
45. המשתמש מתחייב לשפות את הום בדק וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו”ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר ו/או בשירותים באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.
משלוח עדכונים, הודעות, דברי פרסומת ומידע שיווקי
46. הום בדק וכל מי מטעמה תהא רשאית לשלוח למשתמשים, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הודעות, תזכורות, עדכונים בנושאים שונים ועוד וזאת, לכתובת דוא”ל, טלפון נייד וכל אמצעי אחר ונוסף.
47. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הום בדק וכל מי מטעמה עשויה לשלוח למשתמשים מידע, הצעות ומבצעים על מוצרים ושירותים שונים של הום בדק ושל צדדים שלישיים לרבות אלה שעשויים לעניין את המשתמש ו/או להתאים להעדפות של המשתמש. הסכמת המשתמש לתנאי השימוש מהווה הסכמה כי המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת כהגדרת המונח בחוק התקשורת תשמ”ב – 1982 בכל אמצעי אלקטרוני לרבות הודעת דוא”ל, הודעות, SMS , MMS ועוד.
מידע אודות צדדים שלישיים
48. הום בדק תהא רשאית לפרסם ו/או לאפשר לצדדים שלישיים לפרסם מעת לעת מידע עליהם לרבות פרסומים של צדדים שלישיים כגון אנשי מקצוע בתחומים שונים.
49. הום בדק תהא רשאית לפרסם באתר המלצות של צדדים שלישיים אודות מוצרים ושירותים של הום בדק. הום בדק לא תישא באחריות בכל הקשור להמלצות לרבות נכונותן, דיוקן ועוד. הום בדק תהא רשאית, בכל עת להסיר, לעדכן ולערוך המלצות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
50. מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, המידע המוצג באתר אודות צדדים שלישיים הוא מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד על בסיס “AS-IS” והוא אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ, הצעה לרכישה של מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים. למען הסר ספק, מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש והום בדק לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.
51. הום בדק איננה מתחייבת כי הקישורים שהצדדים השלישיים מפנים אליהם והמופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הום בדק לא תישא בכל אחריות מכל סוג ומין בקשר עם האתר של צד שלישי כאמור. השימוש של המשתמש באתר של צד שלישי הוא בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר של צד שלישי.
52. למען הסר ספק, מובהר כי כל התקשרות עם צד שלישי שפרטיהם מופיעים באתר תיעשה במישרין בין המשתמש לבין הצד השלישי והום בדק לא תישא בכל אחריות בקשר עם ההתקשרות לרבות אך לא רק בקשר עם כל נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם למשתמש בקשר עם ההתקשרות עם צד שלישי.
קניין רוחני
53. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, מידע באתר, תכנים ומידע שמועבר במסגרת ובקשר עם שירותים, במוצרים, תכנים ועוד הינם רכושה של הום בדק בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות הטקסטים, התמונות והסרטונים), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו, קורסים, תכנים, מידע מכל מין וסוג וכל פרט אחר הקשור באתר ו/או השירותים.
54. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, סרטונים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של הום בדק מראש ובכתב.
55. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י האתר, בשירותים, בתכנים, ברשימות המופיעות באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת הום בדק מראש ובכתב.
56. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת הום בדק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
57. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), אלא לעמוד הבית בלבד.
58. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעוצבו לו, אלא בכפוף לקבלת הסכמת הום בדק לכך מראש ובכתב.
59. שם המותג (הום בדק) ומותגים נוספים לרבות בית הספר לבניה מעשית, שם האתר, שמות הקורסים, ההדרכות, הכנסים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של בעלי האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת חברה בכתב ומראש.
60. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בעלי האתר. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן הום בדק נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.
61. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
שימושים אסורים
62. הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:
63. להשתמש באתר ו/או בתוכן ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;
64. להשתמש באתר ו/או בתוכן ו/או בשירותים למטרות שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של הום בדק בכתב ומראש;
65. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של הום בדק או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®);
66. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע;
67. לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר,
68. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;
69. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;
70. לעקוף את האמצעים בהם אנחנו משתמשים על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;
71. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של הום בדק, לרבות קניין רוחני של הום בדק;
72. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר;
73. להעביר את התכנים בקשר ובמסגרת כל אחד מבין האתר והשירותים לצד שלישי כלשהו;
74. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.
קישורים לאתרים
75. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר הום בדק אינה מפקחת עליהם ואינה בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לתנאי השימוש שלהם, היבטי האבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.
76. הום בדק לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד.
77. הום בדק לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים כאמור לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד.
הדין החל וסמכות השיפוט
78. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.
תנאים נוספים
79. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ”ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
80. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית להום בדק לפי כל דין.
81. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כוויתור של הום בדק על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.
82. הום בדק רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים.
יצירת קשר
83. ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע לתנאי השימוש, האתר והשירותים המשתמש מוזמן לפנות להום בדק באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת vip@home-bedek.co.il.

מעודכן נכון ליום _______.

 

                                                                        תקנון ותנאי שימוש באתר

 1. כללי
  1. אתר הום בדק ובית הספר לבניה מעשית (להלן בהתאמה: “האתר“, “הום בדק“) הנו האתר הייצוגי של הום בדק ובית הספר לבניה מעשית והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
  2. בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשוי להשתנות מעת לעת.
  3. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  4. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר, ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין הום בדק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  5. יודגש, כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
  6. הום בדק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  7. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  8. הסרטונים ו/או המידע המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי הום בדק תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר.
  9. הום בדק עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר הום בדק לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי הקורסים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.
  11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 2. הזכות/כשרות להשתמש באתר
  1. רשאי להשתתף ולבצע פעולות לרבות רכישות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.
   2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   4. המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא”ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח 2008.
   5. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
  2. אופן המכירה
   1. הום בדק מאפשרת לך לרכוש קורסים, הדרכות (מלאות או חלקיות) ושירותים שונים באמצעות האתר; הום בדק מאפשרת לך לרכוש גם שירותים אישיים כגון ליווי אישי, הדרכות אישיות לייב, הדרכות קבוצתיות בלייב או באופן פרונטאלי, כנסים פרונטאליים, פגישות פרונטאליות, ספרים וחוברות וכיוצב’, ותנאי אתר זה יחולו במלואם גם על התקשרויות מסוג זה. (להלן: “השירותים“).
 1. כדי לבצע הזמנה של איזה מן השירותים יש תחילה לבחור את הקורס או השירות. לאחר מכן, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה“), ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 2. ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו להום בדק עקב שיבוש הליכי המכירה.
 3. לאחר ביצוע הפעולה תבצע הום בדק אימות פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור מחברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ובשים דגש על כי עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהום בדק תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה.
 4. הום בדק לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 5. הום בדק שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של האתר.
 1. שירות לקוחות
  1. בשאלות לגבי הקורסים והשירותים המוצגים באתר אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי השירות בהום בדק.
  2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של הום בדק בדואר אלקטרוני nir@home-bedek.co.il ובטלפון מס’ 054-4515867
  3. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 2.  מדיניות ביטול
  משתמש שרכש שירות ו/או מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) 

   אופן מסירת הודעת ביטול
  1. המשתמש ימסור להום בדק הודעת הביטול (ביחד להלן “ההודעה”) באחת מהדרכים הבאות:
  2. טלפון: 052-3649404
  3. דוא”ל: vip@home-bedek.co.il
  4. הודעת וואטסאפ: 054-4515867
  5. באתר האינטרנט home-bedek.co.il
  6.. בהודעה ימסור המשתמש את שמו מלא, מספר טלפון או כתובת דוא”ל באמצעותם ניתן ליצור קשר עם המשתמש ואת סיבת הביטול.

 3. ביטול מכירה ע”י הום בדק והפסקת פעילות האתר:
  1. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא מהום בדק לנהל את האתר כתיקונו, לספק את המוצרים או השירותים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא הום בדק רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, מגפה או חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
  2. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת הקורסים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת הקורסים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת הקורסים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת הקורסים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על הקורסים ו/או השירותים בין מועד פרסום הקורס ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת הקורס ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. 
 4. אחריות ושרות
  1. הום בדק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הקורס או השירות באתר, לא יחייב הדבר את הום בדק ו/או את הנהלת האתר.
  3. הום בדק אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח בחומרים שנרכשו ונלמדו על ידו באמצעות האתר.
  4. למרות המאמץ לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין הנהלת האתר מתחייבת לדיוקו המלא של המידע המופיע בו, והם לא יישאו באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר. כל משתמש באתר מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הינם על אחריותו הבלעדית, והכניסה והשימוש בו מהווים הסכמה לתנאי השימוש. אתר זה נבנה ועוצב במטרה לספק מידע רחב בנושא הבנייה המעשית והפיקוח על הבנייה. לפיכך, אתר זה, לרבות קישורים הכלולים בו לאתרים אחרים, אינו בא במקום יעוץ מקצועי, ואין להסתמך עליו לצורך כלשהו מעבר לקבלת מידע כללי.
  5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מצהיר בזאת, שידוע לו כי השירותים המוצעים למכירה באתר לרבות קורסים והדרכות (מלאים ו/או חלקיים) כוללים שיטות עבודה שפותחו במשך שנים רבות על ידי אנשי מקצוע מטעם הום בדק העוסקים בתחום הבניה המעשית, בפיקוח ובליווי עבודות קבלניות שונות, וכי שיטות אלה אינן השיטות הבלעדיות ו/או היחידות בענף זה, וכי עצם קיומן של הדרכות ו/או קורסים אינם מהווים תחליף להתייעצות ו/או שכירת שירותי בעלי מקצוע בכל ענין קונקרטי ו/או נקודתי הקשור בביצוע עבודות של בניה מעשית.
  6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השימוש בשיטות העבודה המוצעות ומוצגות במסגרת השירותים הינו באחריות בלעדית של המשתמש, והמשתמש מצהיר כי ידוע לו כי שיטות עבודה אלה דורשות נסיון מעשי, מקצועיות ויכולות להשתנות ממקרה למקרה, ולכן אין הום בדק אחראית על שימוש שנעשה באיזה מן ההדרכות ו/או השירותים באופן מעשי ו/או על תוצאות שימושים מסוג שכזה.
  7. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי לימוד ו/או השתתפות בקורסים ו/או הדרכות ו/או באיזה מן השירותים המוצעים באתר איננו מוסדר בחוק לצורך מתן רשיון, וכי תעודת השתתפות/סיום שמוענקת (ככל שמוענקת) למשתמש שהשתתף בקורס ו/או הדרכה איננה מכח דין ו/או הסמכה תחת פיקוח ו/או רשיון אלא כתעודה כללית שמוענקת מטעם הום בדק בלבד; תעודה זו איננה מזכה את המשתמש ו/או את בעל התעודה בזכות הכפופה לרשיון ו/או הסמכה, כבעל מקצוע שהשלים לימודיו ו/או בכל תואר ו/או השכלה ו/או תעודה רשמית הכפופה לאישור על פי חוק; למשתמש אין ולא תהיינה כל טענות בקשר לכך.
  8. תנאי תקנון אלו והם בלבד משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים.
  9. המשתמש מצהיר בזאת כי לא הסתמך ולא יטען כי הסתמך על כל מצג ו/או הבטחה ו/או פרסום ו/או התחייבות בעל-פה או בכתב שאינם מפורשים בתנאי תקנון זה והום בדק ו/או מי מטעמה לא יהיו קשורים בכל הבטחות, מצגים, הצהרות, פרסומים וכד’ שאינם כלולים בפירוש בתנאי שימוש אלו ושנעשו, אם בכלל, לפני הזמנת השירותים או לאחריהם.
  10. למען הסר ספק יובהר שהנהלת האתר לא תישא באחריות לכל תוצאות השימוש בחומר שבאתר, לרבות טעויות או שגיאות שיכללו בחומר המתפרסם בו – אם יהיו כאלה – וכל שימוש כזה הוא על אחריות המשתמש בלבד. להנהלת האתר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים שיגרמו למשתמשים או לצדדי ג’ כלשהם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על החומר המופיע באתר, ו/או אשר הגישה אליו היא באמצעות האתר, הקישורים, ו/או מנוע החיפוש.
   הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי בשל כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או בשל וירוסים כתוצאה מהשימוש באתר.
  11. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק קורסים ושירותים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי הקורסים או השירותים שרכש באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 0544515867 או בדואר אלקטרוני nir@home-bedek.co.il והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 5. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של הום בדק בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות הטקסטים, התמונות והסרטונים), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, סרטונים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של הום בדק מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י הום בדק, בקורסים של הום בדק, ברשימות המופיעות באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת הום בדק מראש ובכתב.
  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר הום בדק לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת הום בדק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), אלא לעמוד הבית בלבד.
  6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו הום בדק, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.
  7. שם המותג (הום בדק), שם האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של הום בדק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
  8. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הום בדק. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן הום בדק נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  9. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
 6. זמינות האתר ותכניו
  1. הום בדק אינה מתחייבת בשום אופן כי האתר יהיה זמין ללא הפסקה ובאופן רציף, ויתכן כי מסיבות שאינן תלויות בה, משמע הינן “כח עליון” לרבות תקלות תוכנה, תקלות חומרה, בעיות ו/או תקלות תקשורת, מתקפות האקרים, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, בעיות בחוות השרתים, בעיות עם ספקי התוכנה, בעיות עם ספקי החומרה, בעיות באספקת חשמל או כל בעיה אחרת, האתר לא יהיה זמין לפרק הזמן שיידרש לתיקון הבעיה או התקלה כאמור.
  2. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
 1. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
  1. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר להום בדק לספק את הקורסים ו/או השירותים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת הקורסים ו/או השירותים.
  2. הום בדק מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. הום בדק תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
  3. הום בדק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הום בדק לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 1. בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, כגון: עיון במגוון הקורסים והשירותים המוצעים למכירה באתר, יתכן ויתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב.
 2. יתכן וחלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת תהליך ההרשמה תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
 3. בעת השימוש באתר, תאסוף הנהלת האתר מידע על נוהגי הלקוח באתר, מידע או פרסומות שקרא, העמודים והמוצרים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגש לאתר ועוד. בנוסף, הנהלת האתר רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.
 4. הפרטים שימסור הלקוח והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר. השימוש באתר ואישורך של מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן: 
 5. כדי לאפשר ללקוח להשתמש בשירותים באתר;
 6. כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר;
 7. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה את הלקוח באופן אישי;
 8. כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;
 9. כדי לאפשר להנהלת האתר ליצור קשר עם הלקוח ולשלוח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר קורסים ושירותים נוספים של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר.
 10. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;
 11. ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך;
 12. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי;
 13. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.
 14. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות האישיים והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים שלהלן:
 15. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שנדרש הדבר;
 16. אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם הלקוח יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 17. אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח או את המידע אודותיו לצד שלישי; למען הסר כל ספק הום בדק איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג’.
 18. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין הנהלת האתר;
 19. הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהות הלקוחות ללא הסכמתם המפורשת;
 20. הום בדק רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הלקוח, משך הזמן ששהה הלקוח באתר, מהיכן הגיע הלקוח אל האתר, מדורים ומידע שהלקוח מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 21. לקוח שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.
 22. הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה הלקוח בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות הלקוח. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוח, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם הלקוח מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.
 23. הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 24. למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות:

http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf

 1. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
 1. תנאים נוספים
  1. הום בדק לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). הום בדק אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל, בטוח, איכותי או אמין וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
  2. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת”א-יפו.
  3. רישומי המחשב של הום בדק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
  4. הום בדק מאפשרת לך לרכוש את שירותי אנשי המקצוע מטעמה לשם הכנת חוות דעת בתחום הפיקוח ו/או ליקויי הבניה ו/או ליווי בניה, ובענין זה ההזמנה תיעשה באופן טלפוני בלבד ובתיאום אישי.
  5. הום בדק שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.