תוך כמה זמן בפועל אני יכול להתחיל
לבדוק דירות מהרגע
שאני מתחיל את ההכשרה?