תקנון ותנאי שימוש באתר

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הום בדק ובית ספר לבניה מעשית להלן: “האתר”) בבעלות הום בדק ובית ספר לבניה מעשית (להלן ביחד: “הום בדק”).
 2. ההוראות שבמסמך תנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות יחולו על שימוש באתר, בשירותים, במוצרים, בדפי הנחיתה, בפרסומות ובבאנרים ובכל ערוץ תקשורת נוסף ואחר של הום בדק וכל מי מטעמה (להלן ביחד: “האתר”) ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר (להלן: “המשתמש”) לבין הום בדק וכל מי מטעמה. לפיכך, המשתמש נדרש לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות בעיון רב.
 3. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יכונו להלן ביחד “תנאי השימוש”). ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש , עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.
  לקריאת מדיניות הפרטיות לחץ כאן
 4. הום בדק רשאית, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש ואלה יחולו על המשתמשים מיד עם פרסומם.
 5. הום בדק רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו.
 6. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 7. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
 8. השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש ואין לבצע בו כל שימוש וכל רכישה למטרות מסחריות.
 9. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של הום בדק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ובקשר עם השירותים יהוו ראיה לנכונותן.
 10. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא” (“AS IS”), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא.
 11. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 12. הצילומים, תמונות, תכנים והסרטונים המוצגים באתר הם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הום בדק.

  האתר והשירותים באתר
 13. האתר מספק למשתמשים שירותים ומוצרים שונים בתחום הבניה והשיפוצים והכל כמפורט באתר וכפי שישתנו מעת לעת על ידי הום בדק.
 14. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הום בדק מציעה באתר, בין היתר, את השירותים שיפורטו להלן:
  14.1. קורסים פרונטאלי או בשידור Live – קורסים בהם המרצה מלמד
  והמשתמשים מתחברים בלייב מרחוק או בקורס פרונטאלי.
  14.2. קורסים מוקלטים – קורס מצולם והמשתמשים יכולים לצפות בהרצאות
  של הקורס בקצב האישי שלהם.
  14.3. כנסים ו/או פגישות ייעוץ ו/או הדרכות פרונטאליים או בשידור Live
  שכוללים מפגש אחד בלבד
  – כנס, פגישת ייעוץ והדרכה בו המרצה/מרצים
  מלמדים והמשתמשים מתחברים ב – Live מרחוק או שהשירותים מועברים
  באופן פרונטאלי.
  14.4. מוצרים שונים לרבות מדריכים, ספרים, יומנים ועוד הכל כפי שישתנה
  ויתעדכן על ידי הום בדק מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 15. המונחים “קורס” או “קורסים” יפורשו באופן רחב ויכללו בין היתר קורסים, הדרכות, הכשרות, סדנאות, הרצאות ושירותים נוספים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של הום בדק.
 16. הום בדק תהא רשאית לבצע כל שינוי בקשר עם הקורסים והכנסים כאמור, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 17. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שחלק מהשירותים לעיל יועברו למשתמשים באמצעות פלטפורמות של צדדים שלישיים כפי שישתנו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הום בדק. המשתמש מצהיר ומסכים כי השימוש בשירותים כפוף לתנאי השימוש ומדיניות של אותן הפלטפורמות וכי הוא מתחייב לפעול על פי הוראותיהן. נכון למועד תנאי שימוש אלה הום בדק עשה שימוש בפלטפורמות של Zoom , יוטיוב, פייסבוק, אינסטרגם, טיקטוק. ניתן לעיין בתנאי השימוש של הפלטפורמות באתרים שלהם.

  הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר
 18. משתמש אשר עומד בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי לרכוש שירותים ומוצרים באתר:
  18.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה המשתמש מצהיר כי הוא בן 18 שנה או מבוגר יותר.
  18.2. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
 19. הום בדק שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישת השירותים והמוצרים ו/או לבטל רכישה של שירותים ומוצרים על ידי משתמשים והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות אך לא רק משתמשים אשר התנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי הוראות המפורטות בתנאי השימוש או משתמשים אשר מנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

  רכישת שירותים ומוצרים
 20. הום בדק תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 18 שלעיל לרכוש שירותים ומוצרים באתר.
 21. בעת רכישת שירות ו/או מוצר, המשתמש ימסור להום בדק את הפרטים הנדרשים. המשתמש יקפיד למסור פרטים נכונים ומעודכנים.
 22. ככל שהמשתמש רכש שירות של קורסים מוקלטים, יקבל המשתמש מהום בדק שם משתמש וסיסמא אישית לשם צפייה בתכני הקורס ושימוש בשירות.
 23. המשתמש מתחייב לעשות שימוש בשם המשתמש ובסיסמא שימוש אישי בלבד עבור המשתמש בלבד, לא להעביר, לגלות, לחשוף אותם לכל צד שלישי ללא אישור מפורש של הום בדק מראש ובכתב, אישור אשר יינתן, אם וככל שיינתן לכל מקרה בנפרד. למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש אינו רשאי לאפשר צפייה בשירותים לצד שלישי כלשהו.
 24. המשתמש מתחייב כי יעדכן את הום בדק באופן מידי בכל מקרה של חשיפת שם המשתמש והסיסמא האישית כאמור לרבות בכל מקרה לחשש לאמור לעיל.
 25. הום בדק רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לשנות מעת לעת את השירותים, התכנים והמוצרים, להחליף אותם, לבטל אותם ועוד והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 26. הום בדק רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס לרכישת שירות ו/או מוצר באתר, הוא המחיר באתר בעת ביצוע הרכישה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע הרכישה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

  מדיניות ביטול
 27. משתמש שרכש שירות ו/או מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) אשר עיקריהן מפורטים במדיניות ביטול עסקה
  לקריאת חוק הגנת הצרכן לחצו כאן
  לקריאת מדיניות הביטולים של הום בדק לחצו כאן

  עדכונים, מבצעים, הטבות והנחות
 28. הום בדק רשאית להציע באתר מעת לעת, מבצעים, הטבות, קופונים והנחות שונות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן ביחד: “הטבות”).
 29. הום בדק רשאית בכל עת להפסיק את ההטבות, להחליפן, לעדכנן או לשנותן בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 30. אין למשתמש זכות קנויה ליהנות מהטבות. ככל שיחול שינוי בפרטי המוצרים ו/או השירותים שהמשתמש רכש באתר או במחירם, הום בדק תהיה רשאית לבצע בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש להטבה.
 31. במקרה של ביטול עסקה לרכישת שירות ו/או מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה כלשהי, הסכום שיוחזר למשתמש, ככל שעומדת לו הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה) על ידי המשתמש.

  הגבלת אחריות
 32. הום בדק ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או רכישת מוצרים – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 33. האתר, המידע והתכנים לרבות אלה שמועברים במסגרת השירותים הוא מידע כללי אינפורמטיבי בלבד על בסיס (AS-IS). הום בדק אינה מצהירה ואינה מציגה ומבטיחה כי המידע והתכנים מתאימים לצרכיי המשתמש ולמטרותיו.
 34. המידע והתכנים באתר לרבות אלה במסגרת שירותים מיועדים למידע כללי בלבד ואינם מיועדים להוות ייעוץ מקצועי, המלצה מקצועית ואין להסתמך ולהתייחס למידע ותכנים כאמור כתחליף לייעוץ מקצועי ו/או התקשרות עם בעלי מקצוע.
 35. אין לבצע פעולות על בסיס מידע שמוצג באתר ובמסגרת שירותים מבלי לפנות לייעוץ מקצועי ו/או להתקשר עם אנשי מקצוע.
 36. הום בדק עושה מאמצים כדי לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים, טעויות, או שגיאות אשר הום בדק לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.
 37. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש והום בדק לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.
 38. הום בדק לא תהא אחראית לשימוש שהמשתמש עושה בשירותים לרבות המידע והתכנים שנלמדו על ידי המשתמש במסגרת השירותים ולכל פעולה של המשתמש בהתבסס על המידע באתר ובמסגרת השירותים.
 39. אין ברכישת השירותים כדי להוות התחייבות להצלחה, שיפור ביצועים, שיפור התנהלות המשתמש, תוצאות ועוד.
 40. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי לימוד ו/או השתתפות בשירותים איננו מוסדר בדין לצורך מתן רישיון. תעודות שהום בדק מעניקה למשתתפים אינן מכוח דין ו/או הסמכה תחת פיקוח ו/או רישיון אלא המדובר בתעודת השתתפות ו/או תעודת הסמכה מטעם הום בדק בלבד ועל פי שיטתה שאינה מוכרת על ידי גוף כלשהו. תעודות כאמור אינן מזכות את המשתמש בזכות כלשהי. למשתמש אין ולא תהיינה כל טענות בקשר לכך.
 41. הום בדק לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים), אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו, אבטחתו ועוד.
 42. הום בדק לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים) אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר, רכישת שירותים, מוצרים וכל הכרוך והקשור בכך.
 43. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הום בדק לא תהא אחראית בגין כל אבדן ונזק, מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, לדוגמה, מיוחדים, עונשיים, מקריים ותוצאתיים) הקשורים, במישרין או בעקיפין, לאתר, לרשת האינטרנט, לתיבת דוא”ל של המשתמש ולכל ציוד אחר של המשתמש לרבות אך לא רק בקשר ם, נזקים עקב הפרות אבטחה, וירוסים, באגים, הפרעות, תקלות, כשל במערכת, כשל טכני ועוד.
 44. היה ועל אף האמור בתנאי השימוש יקבע בית משפט כי להום בדק אחריות כלפי המשתמש אזי אחריות של הום בדק בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות, הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ”ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי הום בדק וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של הום בדק וכל מי מטעמה לא תעלה סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש עבור השירות ו/או המוצר שרכש מהום בדק ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הום בדק לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.
  שיפוי
 45. המשתמש מתחייב לשפות את הום בדק וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו”ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר ו/או בשירותים באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.
  משלוח עדכונים, הודעות, דברי פרסומת ומידע שיווקי
 46. הום בדק וכל מי מטעמה תהא רשאית לשלוח למשתמשים, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, הודעות, תזכורות, עדכונים בנושאים שונים ועוד וזאת, לכתובת דוא”ל, טלפון נייד וכל אמצעי אחר ונוסף.
 47. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הום בדק וכל מי מטעמה עשויה לשלוח למשתמשים מידע, הצעות ומבצעים על מוצרים ושירותים שונים של הום בדק ושל צדדים שלישיים לרבות אלה שעשויים לעניין את המשתמש ו/או להתאים להעדפות של המשתמש. הסכמת המשתמש לתנאי השימוש מהווה הסכמה כי המשתמש מסכים לקבל דברי פרסומת כהגדרת המונח בחוק התקשורת תשמ”ב – 1982 בכל אמצעי אלקטרוני לרבות הודעת דוא”ל, הודעות, SMS , MMS ועוד.
  מידע אודות צדדים שלישיים
 48. הום בדק תהא רשאית לפרסם ו/או לאפשר לצדדים שלישיים לפרסם מעת לעת מידע עליהם לרבות פרסומים של צדדים שלישיים כגון אנשי מקצוע בתחומים שונים.
 49. הום בדק תהא רשאית לפרסם באתר המלצות של צדדים שלישיים אודות מוצרים ושירותים של הום בדק. הום בדק לא תישא באחריות בכל הקשור להמלצות לרבות נכונותן, דיוקן ועוד. הום בדק תהא רשאית, בכל עת להסיר, לעדכן ולערוך המלצות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 50. מבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, המידע המוצג באתר אודות צדדים שלישיים הוא מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד על בסיס “AS-IS” והוא אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ, הצעה לרכישה של מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים. למען הסר ספק, מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו המלאה של המשתמש והום בדק לא תישא באחריות בגין ובקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.
 51. הום בדק איננה מתחייבת כי הקישורים שהצדדים השלישיים מפנים אליהם והמופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הום בדק לא תישא בכל אחריות מכל סוג ומין בקשר עם האתר של צד שלישי כאמור. השימוש של המשתמש באתר של צד שלישי הוא בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר של צד שלישי.
 52. למען הסר ספק, מובהר כי כל התקשרות עם צד שלישי שפרטיהם מופיעים באתר תיעשה במישרין בין המשתמש לבין הצד השלישי והום בדק לא תישא בכל אחריות בקשר עם ההתקשרות לרבות אך לא רק בקשר עם כל נזק שנגרם ו/או עלול להיגרם למשתמש בקשר עם ההתקשרות עם צד שלישי.
  קניין רוחני
 53. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, מידע באתר, תכנים ומידע שמועבר במסגרת ובקשר עם שירותים, במוצרים, תכנים ועוד הינם רכושה של הום בדק בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות הטקסטים, התמונות והסרטונים), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו, קורסים, תכנים, מידע מכל מין וסוג וכל פרט אחר הקשור באתר ו/או השירותים.
 54. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, סרטונים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של הום בדק מראש ובכתב.
 55. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע”י האתר, בשירותים, בתכנים, ברשימות המופיעות באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו בלא קבלת הסכמת הום בדק מראש ובכתב.
 56. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת הום בדק מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 57. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), אלא לעמוד הבית בלבד.
 58. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעוצבו לו, אלא בכפוף לקבלת הסכמת הום בדק לכך מראש ובכתב.
 59. שם המותג (הום בדק) ומותגים נוספים לרבות בית הספר לבניה מעשית, שם האתר, שמות הקורסים, ההדרכות, הכנסים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של בעלי האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת חברה בכתב ומראש.
 60. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בעלי האתר. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן הום בדק נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 61. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

  שימושים אסורים
 62. הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:
 63. להשתמש באתר ו/או בתוכן ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;
 64. להשתמש באתר ו/או בתוכן ו/או בשירותים למטרות שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של הום בדק בכתב ומראש;
 65. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של הום בדק או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®);
 66. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע;
 67. לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר,
 68. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר;
 69. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;
 70. לעקוף את האמצעים בהם אנחנו משתמשים על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;
 71. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של הום בדק, לרבות קניין רוחני של הום בדק;
 72. למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר;
 73. להעביר את התכנים בקשר ובמסגרת כל אחד מבין האתר והשירותים לצד שלישי כלשהו;
 74. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.

  קישורים לאתרים
 75. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר הום בדק אינה מפקחת עליהם ואינה בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לתנאי השימוש שלהם, היבטי האבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם.
 76. הום בדק לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד.
 77. הום בדק לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר עם האתרים האחרים כאמור לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים של האתרים האחרים ועוד.
  הדין החל וסמכות השיפוט
 78. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו.
  תנאים נוספים
 79. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ”ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 80. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית להום בדק לפי כל דין.
 81. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כוויתור של הום בדק על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.
 82. הום בדק רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים.

  יצירת קשר
 83. ככל שלמשתמש ישנן שאלות או הערות בנוגע לתנאי השימוש, האתר והשירותים המשתמש מוזמן לפנות להום בדק באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת vip@home-bedek.co.il או בטלפון 052-3649404

  מעודכן נכון ליום: יוני 24, 2024